DANH SÁCH CÁC CA CẤY GHÉP SỬ DỤNG MÔ/ MÀNG D Y RỐN LƯU TẠI CORDLIFE

Bảng bên dưới thể hiện việc xuất mẫu mô/ màng dây rốn bởi Cordlife Group Limited và các công ty con. Là một tập đoàn, Cordlife đã xuất 7 mẫu mô/ màng dây rốn, tất cả đều được sử dụng thành công trong liệu pháp tế bào.

STT Năm xuất mẫu Bệnh được điều trị Loại cấy ghép Thời gian lưu trữ (tháng) Quốc gia điều trị
Ghi chú:
  • Danh sách này cho thấy những mẫu mô/ màng dây rốn do Cordlife và các công ty con xuất để hỗ trợ điều trị các bệnh khác nhau. Điều này không nên được sử dụng như một tài liệu tham khảo cho danh sách các bệnh có thể được điều trị bằng tế bào gốc mô/ màng dây rốn. Thêm vào đó, việc lưu trữ mô/ màng dây rốn của con bạn không đảm bảo rằng tế bào gốc sẽ cung cấp phương pháp chữa trị hoặc được áp dụng cho mọi trường hợp. Việc sử dụng được quyết định cuối cùng bởi bác sĩ điều trị.
  • Một vài mẫu có thể xuất cùng một khách hàng nhưng xuất trong những khoảng thời gian khác nhau.